tel: +48 693 142 422

ul. Fabryczna 77

66-400 Gorzów Wlkp.

Bądź na bieżąco !

phucapitol@poczta.onet.pl.

Spotkajmy się !

Mediatorka

Koszt mediacji prywatnej określa cennik mediatora lub jest ustalany
ze stronami przed wszczęciem mediacji.

Powód, korzystając z mediacji przed wszczęciem procesu sądowego, mediacji, która nie zakończyła się osiągnięciem porozumienia, uzyskuje możliwość obniżenia opłaty od pozwu o 2/3, jednak nie więcej niż o 400,00 złotych.  Wystarczającym jest w takiej sytuacji, załączenie do pozwu kopii protokołu z mediacji umownej i wyjaśnienie obniżenia
opłaty sądowej w treści uzasadnienia pozwu.

Wniosek o zatwierdzenie ugody z mediacji umownych jest bezpłatny - art. 95 pkt 1 ust 9 uksc

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie z mediacji umownych to koszt 50,00 zł - art. 71 pkt 1 uksc

Koszt mediacji karnej pokrywa w całości Skarb Państwa.

Mediacje sądowe - cywilne

Mediacje umowne

Na koszt mediacji sądowej składają się:

                   OPŁACA SIĘ MEDIOWAĆ
      

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r.
w sprawie
wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi
wydatków mediatora
w postępowaniu cywilnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 921).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003 roku w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 663 )

Mediator będący podatnikiem podatku VAT, do podanych kwot dolicza podatek VAT

Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie mediatora

Zwyczajowo koszty mediacji strony ponoszą po połowie, chyba, że zgodnie ustalą inny sposób podziału tego obowiązku.

Zgodnie z art. 183(5) § 2 KPC należności za mediację mediator pobiera bezpośrednio od stron, wystawia w tym celu rachunek, fakturę lub paragon.

Strona zwolniona z ponoszenia kosztów sądowych - w całości lub w części dotyczącej kosztów mediacji - kosztów tych nie ponosi.

Wniosek o zatwierdzenie ugody mediacyjnej ze skierowania sądu lub nadanie jej klauzuli wykonalności jest bezpłatny

 

 

WYNAGRODZENIE MEDIATORA

- W sprawach majątkowych - 1% WPS ( min. 150,00 zł max 2.000,00 zł )

- W sprawach niemajątkowych - pierwsze spotkanie 150,00 zł, kolejne 100,00 zł,  max. 400,00 zł

ZWROT WYDATKÓW

- kilometrówka - na zasadach ogólnych

- wynajem pomieszczenia na mediację - 70,00 zł za jedno posiedzenie

- koszt korespondencji - max. 30,00 zł

- w razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych
wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70,00 zł

Mediacje sądowe - karne